Семеен Кодекс

Чл. 175 от СК

Чл. 175 от Семеен Кодекс

(1) Длъжностно лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 83 - 88 и чл. 95 и на издадените за неговото прилагане нормативни актове, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
(2) Когато деянието е извършено повторно, глобата е от 2500 до 5000 лв.