Семеен Кодекс

Чл. 168 от СК

Чл. 168 от Семеен Кодекс

(1) Дейността на попечителя е почетна.
(2) Правилата на чл. 164 и чл. 165, ал. 2 и 4 се прилагат съответно и за попечителя. Паричните средства на поставения под попечителство се внасят на негово име в банка.