Наказателно Процесуален Кодекс

Чл. 53 от НПК

Чл. 53 от Наказателно Процесуален Кодекс

(1) Разпоредбите на чл. 47, ал. 1 - 3 се прилагат съответно и за разследващите органи.
(2) По основателността на отвода и самоотвода се произнася прокурорът.
(3) До решаването на отвода органът, срещу който е предявен, извършва само онези действия, които не търпят отлагане.