Наказателно Процесуален Кодекс

Чл. 52 от НПК

Чл. 52 от Наказателно Процесуален Кодекс

(Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Разследващи органи са:
1. следователите;
2. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) служителите от Министерството на вътрешните работи, назначени на длъжност "разследващ полицай" и служителите от Агенция "Митници", назначени на длъжност "разследващ митнически инспектор";
3. (нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) полицейските органи в Министерството на вътрешните работи и митническите органи в Агенция "Митници" - в случаите, предвидени в този кодекс.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) При извършване на разследването разследващите органи по ал. 1, т. 1 имат правата по чл. 46, ал. 2, т. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Разследващите органи действат под ръководството и надзора на прокурор.