Наказателно Процесуален Кодекс

Чл. 51 от НПК

Чл. 51 от Наказателно Процесуален Кодекс

Когато пострадалият поради непълнолетие или физически или психически недостатъци не може да защити своите права и законни интереси, прокурорът може да предяви граждански иск в негова полза.