Наказателно Процесуален Кодекс

Чл. 50 от НПК

Чл. 50 от Наказателно Процесуален Кодекс

(Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Когато на досъдебното производство се установи, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия, наказателното производство се спира, като прокурорът уведомява пострадалия за правото му да подаде тъжба по реда на чл. 81, ако не са налице основанията по чл. 49.