Наказателно Процесуален Кодекс

Чл. 45 от НПК

Чл. 45 от Наказателно Процесуален Кодекс

(1) Наказателните дела, решени от районния съд, се разглеждат от окръжния съд като въззивна инстанция, а решените от окръжния съд като първа инстанция - от апелативния съд като въззивна инстанция.
(2) Наказателните дела се разглеждат по касационен ред от Върховния касационен съд.