Наказателно Процесуален Кодекс

Чл. 44 от НПК

Чл. 44 от Наказателно Процесуален Кодекс

(1) Спорове за подсъдност между съдилищата се решават от Върховния касационен съд.
(2) Докато трае спорът за подсъдност, органите, при които делото е висящо, извършват само действията, нетърпящи отлагане.