Наказателно Процесуален Кодекс

Чл. 488 от НПК

Чл. 488 от Наказателно Процесуален Кодекс

(Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) (1) С отправяне на запитването съдът спира производството по делото. Определението за спиране не подлежи на обжалване и протестиране.
(2) Производството по делото се възобновява незабавно след получаването на съдебния акт по преюдициалното производство.
(3) Съдът може да възобнови производството по делото и преди получаването на съдебния акт по преюдициалното производство, ако е необходимо провеждане на процесуални действия като единствена възможност за събиране и запазване на доказателства. При установяване на нови факти от значение за преюдициалното запитване съдът незабавно уведомява Съда на Европейския съюз.