Наказателно Процесуален Кодекс

Чл. 484 от НПК

Чл. 484 от Наказателно Процесуален Кодекс

(Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) (1) При постигнато съгласие за провеждане на наказателното производство в друга държава - членка на Европейския съюз, образуваното в Република България се прекратява на основание чл. 24, ал. 1, т. 6.
(2) При съгласие за провеждане на наказателното производство в Република България компетентният български орган уведомява органа на другата държава членка за резултата.