Наказателно Процесуален Кодекс

Чл. 483 от НПК

Чл. 483 от Наказателно Процесуален Кодекс

(Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) (1) Решение за провеждане на наказателно производство в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, се взема след преки консултации и писмено съгласие между съответните компетентни органи.
(2) Компетентни да предоставят информация и да участват при вземане на решение по ал. 1 са наблюдаващият прокурор - за досъдебното производство, и съдът, който разглежда делото.