Наказателно Процесуален Кодекс

Чл. 481 от НПК

Чл. 481 от Наказателно Процесуален Кодекс

(Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) При паралелни наказателни производства в Република България и други държави - членки на Европейския съюз, компетентните органи си предоставят взаимно информация относно:
1. фактите и обстоятелствата, които са предмет на наказателното производство;
2. данни за самоличността на извършителя и за пострадалите от престъплението лица;
3. извършените процесуални действия;
4. наложени мерки за процесуална принуда;
5. наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на компетентния орган;
6. друга информация.