Гражданско Процесуален Кодекс

Чл. 639 от ГПК

Чл. 639 от Гражданско Процесуален Кодекс

(Нов - ДВ, бр. 42 от 2018 г.) Изпълнителният лист се издава от съда, който допуска изпълнението на съдебното решение, постановено в държава - страна по Хагската конвенция от 2007 г., в случай че актът му подлежи на изпълнение.