Гражданско Процесуален Кодекс

Чл. 638 от ГПК

Чл. 638 от Гражданско Процесуален Кодекс

(Нов - ДВ, бр. 42 от 2018 г.) (1) Признаването и изпълнението на споразумение за издръжка се осъществява по реда на чл. 637, като молбата за признаване и допускане до изпълнение се придружава от препис от споразумението за издръжка и документ, удостоверяващ, че споразумението е изпълняемо като решение в държавата по произход.
(2) Допускането до изпълнение може да бъде отказано само на основанието, посочено в чл. 30, параграф 4, буква "а" от Хагската конвенция от 2007 г.
(3) Разпореждането може да се обжалва само на основанията за отказ на признаване и изпълнение, посочени в чл. 30, параграф 4 от Хагската конвенция от 2007 г., и автентичността или целостта на документа, представен в съответствие с ал. 1.