Гражданско Процесуален Кодекс

Чл. 636 от ГПК

Чл. 636 от Гражданско Процесуален Кодекс

(Нов - ДВ, бр. 42 от 2018 г.) (1) Заинтересованата страна може да поиска признаване на съдебно решение, постановено в държава - страна по Хагската конвенция от 2007 г., по реда на чл. 637 от окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото обичайно местопребиваване или по местоизпълнението.
(2) Съдебното решение, постановено в държава - страна по Хагската конвенция от 2007 г., се признава по съдебен ред въз основа на препис от съдебното решение, удостоверение за влизането му в сила и ако е необходимо, документите, посочени в чл. 25, параграф 1, букви "в" - "е" от Хагската конвенция от 2007 г.
(3) Разпореждането по признаването има значението на решение, постановено в исков процес.
(4) Когато изходът на делото зависи изцяло или отчасти от признаването на съдебно решение, постановено в държава - страна по Хагската конвенция от 2007 г., съдът, пред който е висящо делото, е компетентен по признаването.