Гражданско Процесуален Кодекс

Чл. 635 от ГПК

Чл. 635 от Гражданско Процесуален Кодекс

(Нов - ДВ, бр. 42 от 2018 г.) Съдебно решение, постановено в държава - страна по Хагската конвенция от 2007 г., се признава от органа, пред който се предявява, въз основа на препис от съдебното решение, удостоверение за влизането му в сила и ако е необходимо, документите, посочени в чл. 25, параграф 1, букви "в" - "е" от Хагската конвенция от 2007 г.