Гражданско Процесуален Кодекс

Чл. 634 от ГПК

Чл. 634 от Гражданско Процесуален Кодекс

(Нов - ДВ, бр. 42 от 2018 г.) Първоинстанционният съд, разгледал делото, издава по писмена молба на страната документите, които придружават молбата за признаване и изпълнение на съдебно решение в друга държава - страна по Хагската конвенция от 2007 г.