Гражданско Процесуален Кодекс

Чл. 633 от ГПК

Чл. 633 от Гражданско Процесуален Кодекс

(В сила от 24.07.2007 г.) Решението на Съда на Европейските общности е задължително за всички съдилища и учреждения в Република България.