Гражданско Процесуален Кодекс

Чл. 632 от ГПК

Чл. 632 от Гражданско Процесуален Кодекс

(В сила от 24.07.2007 г.) Съдът може да постанови подходящи обезпечителни и привременни мерки по искане на страните, докато производството по делото е спряно.