Гражданско Процесуален Кодекс

Чл. 631 от ГПК

Чл. 631 от Гражданско Процесуален Кодекс

(В сила от 24.07.2007 г.) (1) С отправянето на запитването съдът спира производството по делото. Определението не подлежи на обжалване.
(2) Производството по делото се възобновява след произнасянето на Съда на Европейските общности.