Административнопроцесуален кодекс

Чл. 154 от АПК

Чл. 154 от Административнопроцесуален кодекс

(1) Съдът конституира страните служебно.
(2) Когато административният орган не е изпълнил задължението си по чл. 152, ал. 3, съдът определя срок за изпълнението му.