Административнопроцесуален кодекс

Чл. 148 от АПК

Чл. 148 от Административнопроцесуален кодекс

Административният акт може да се оспори пред съда и без да е изчерпана възможността за оспорването му по административен ред, освен ако в този кодекс или в специален закон е предвидено друго.