Административнопроцесуален кодекс

Чл. 147 от АПК

Чл. 147 от Административнопроцесуален кодекс

(1) Право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения.
(2) Прокурорът може да подаде протест срещу акта в случаите по чл. 16.