Административнопроцесуален кодекс

Чл. 146 от АПК

Чл. 146 от Административнопроцесуален кодекс

Основанията за оспорване на административните актове са:
1. липса на компетентност;
2. неспазване на установената форма;
3. съществено нарушение на административнопроизводствени правила;
4. противоречие с материалноправни разпоредби;
5. несъответствие с целта на закона.