Административнопроцесуален кодекс

Чл. 144 от АПК

Чл. 144 от Административнопроцесуален кодекс

(Доп. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2018 г., в сила от 01.09.2018 г.) За неуредените в този дял въпроси се прилага Гражданският процесуален кодекс.