Административнопроцесуален кодекс

Чл. 142а от АПК

Чл. 142а от Административнопроцесуален кодекс

(Нов - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Протоколът от открито съдебно заседание се публикува на Интернет страницата на съда в 14-дневен срок от заседанието.