Административнопроцесуален кодекс

Чл. 142 от АПК

Чл. 142 от Административнопроцесуален кодекс

(1) Съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му.
(2) Установяването на нови факти от значение за делото след издаване на акта се преценява към момента на приключване на устните състезания.