Административнопроцесуален кодекс

Чл. 131 от АПК

Чл. 131 от Административнопроцесуален кодекс

Съдебните производства по този кодекс са двуинстанционни, освен когато в него или в друг закон е установено друго.