Административнопроцесуален кодекс

Чл. 127 от АПК

Чл. 127 от Административнопроцесуален кодекс

(1) Съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат съобразно закона в разумен срок всяко подадено до тях искане.
(2) Съдилищата не могат да откажат правосъдие под предлог, че няма правна норма, въз основа на която да решат искането.