Административнопроцесуален кодекс

Чл. 126 от АПК

Чл. 126 от Административнопроцесуален кодекс

Съдебните производства започват по искане на заинтересовано лице или на прокурора в определените от този кодекс или друг закон случаи.