Административнопроцесуален кодекс

Чл. 124 от АПК

Чл. 124 от Административнопроцесуален кодекс

(1) Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.
(2) Решението, постановено по подаден сигнал, не подлежи на обжалване.