Административнопроцесуален кодекс

Чл. 121 от АПК

Чл. 121 от Административнопроцесуален кодекс

Решението по сигнала се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Когато особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен от по-горестоящия орган, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят.