Административнопроцесуален кодекс

Чл. 120 от АПК

Чл. 120 от Административнопроцесуален кодекс

Подаденият сигнал не спира изпълнението на оспорения акт или извършването на определена дейност, освен ако органът, компетентен да се произнесе, разпореди изпълнението да се спре до постановяване на решението.