Административнопроцесуален кодекс

Чл. 117 от АПК

Чл. 117 от Административнопроцесуален кодекс

(1) Предложенията се правят пред органите, компетентни да решат поставените в тях въпроси.
(2) Преписи от предложенията могат да се изпращат и до по-горестоящи органи.