Административнопроцесуален кодекс

Чл. 116 от АПК

Чл. 116 от Административнопроцесуален кодекс

(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Производството по предложенията и сигналите приключва с решение за отказ те да бъдат уважени или с изпълнение на постановено положително решение по тях.