Административнопроцесуален кодекс

Чл. 115 от АПК

Чл. 115 от Административнопроцесуален кодекс

Органът, който е постановил решението, взема мерки за неговото изпълнение, като определя начина и срока за изпълнението.