Административнопроцесуален кодекс

Чл. 113 от АПК

Чл. 113 от Административнопроцесуален кодекс

Сигналите не могат да се решават от органите или от длъжностните лица, срещу чиито действия са подадени, освен когато те приемат, че са основателни, и ги уважат.