Административнопроцесуален кодекс

Чл. 112 от АПК

Чл. 112 от Административнопроцесуален кодекс

Предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат не по-късно от 7 дни от постъпването им на компетентните органи, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.