Административнопроцесуален кодекс

Чл. 108 от АПК

Чл. 108 от Административнопроцесуален кодекс

(1) Органите по чл. 107, ал. 1 са длъжни да разглеждат и решават предложенията и сигналите в установените срокове обективно и законосъобразно.
(2) Никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на тази глава.