Административнопроцесуален кодекс

Чл. 106 от АПК

Чл. 106 от Административнопроцесуален кодекс

Когато административният акт, съответно отказът да се издаде акт, е бил оспорен пред съда, за възобновяването се прилага глава четиринадесета.