Административнопроцесуален кодекс

Чл. 105 от АПК

Чл. 105 от Административнопроцесуален кодекс

Отмяната или изменението на административния акт по реда на тази глава не може да засегне правата, придобити от трети добросъвестни лица.