Административнопроцесуален кодекс

Чл. 104 от АПК

Чл. 104 от Административнопроцесуален кодекс

Издаденият при възобновяване на производството нов административен акт, съответно отказът да бъде издаден актът, може да се оспори по реда, установен в този кодекс.