Административнопроцесуален кодекс

Чл. 101 от АПК

Чл. 101 от Административнопроцесуален кодекс

Възобновяване на административното производство може да поиска и лице, спрямо което административният акт има сила, макар и то да не е било страна в производството.