Административнопроцесуален кодекс

Чл. 100 от АПК

Чл. 100 от Административнопроцесуален кодекс

В случаите по чл. 99, т. 1 възобновяването на административното производство се извършва по инициатива на административния орган или по предложение на съответния прокурор или на омбудсмана, а в случаите по чл. 99, т. 2 - 7 - и по искане на страна в производството.