Административнопроцесуален кодекс

Чл. 96 от АПК

Чл. 96 от Административнопроцесуален кодекс

Заинтересованите лица могат да бъдат изслушани от компетентния да разгледа жалбата или протеста орган в разумен срок. За изслушването се съставя протокол.