Административнопроцесуален кодекс

Чл. 83 от АПК

Чл. 83 от Административнопроцесуален кодекс

(1) Жалба срещу административния акт могат да подават заинтересованите лица.
(2) С жалбата може да се оспори както законосъобразността, така и целесъобразността на административния акт.
(3) Прокурорът може да подава протест само относно законосъобразността на административния акт.