Административнопроцесуален кодекс

Чл. 81 от АПК

Чл. 81 от Административнопроцесуален кодекс

(1) Индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган.
(2) По административен ред може да се оспори и съдържанието на документ.