Административнопроцесуален кодекс

Чл. 80 от АПК

Чл. 80 от Административнопроцесуален кодекс

За неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за нормативните актове.