Административнопроцесуален кодекс

Чл. 79 от АПК

Чл. 79 от Административнопроцесуален кодекс

Нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт.