Административнопроцесуален кодекс

Чл. 78 от АПК

Чл. 78 от Административнопроцесуален кодекс

(1) Текстът на нормативния административен акт, както и приемането му по надлежния ред, се удостоверяват:
1. при постановление на Министерския съвет - от министър-председателя;
2. при другите нормативни административни актове - от органа, който ги е издал, а когато органът е колективен - от неговия председател.
(2) Нормативните административни актове, освен тези на общинските съвети, се обнародват в "Държавен вестник".
(3) Нормативните административни актове на общинските съвети се разгласяват чрез местните печатни издания или по друг подходящ начин.